بهترین سایت تخته نرد شرطی

سایت تخته نرد پولی,سایت تخته نرد شرطی,

آموزش بازی شرطی تخته نرد٬ بازی تخته نرد٬ بازی تخته نرد آنلاین٬ بازی تخته نرد آنلاین پولی٬

بنيادگرايي واژه اي مبهم و نارساست. بازی تخته نرد پولی اين واژه ريشه در جهان مسيحيت غرب دارد. نخستين بار پروتستان هاي انجيلي آمريكا در دهه 1920 اين واژه را با انتشارجزواتي با عنوان (Fundamentals) به صورت خود خواسته به خود اطلاق نموده و در مخالفت با اصول مدرنيسم ، بازگشت به اصول مسيحي راكه از ديدگاه دنياي مدرن غرب، سختگيرانه و متعصبانه تلقي مي شد،مطرح كردند.

آموزش بازی شرطی تخته نرد

بنيادگرايي‌ ديني‌  آموزش بازی شرطی تخته نرد در معاني‌ مختلفي‌ به‌ كار رفته‌ است. تنها ويژگي‌ مشترك‌ و كلان‌ تمامي‌ اين‌ كاربردها را مي‌توان‌ تقابل‌ آن‌ها با مدرنيسم‌ غربي‌ دانست. چه‌ در كاربرد اصلي‌ اين‌ واژه‌  بازی تخته نرد پولی در مسيحيت‌ پروتستان‌ امريكايي‌ و چه‌ در ديگر كاربردهاي‌ آن‌ در ديگر مكاتب‌ و اديان، رد و تقابل‌ با آموزه‌ها و اصول‌ مدرنيسم‌ غربي‌ وجود دارد.

بر اين‌ اساس‌ بنيادگرايي، در تقابل‌ با مدرنيسم‌ غربي‌ شكل‌ گرفته‌ است. به تبع كاربرد اوليه بنيادگرايي در مورد پروتستان آموزش بازی شرطی تخته نرد هاي انجيلي درآمريكا، دنياي مدرن غرب در مواجهه  با حركت اسلامي معاصر نيز بدون توجه به تمايزات ميان پروتستان هاي انجيلي با مسلمانان از اين واژگان استفاده نمودند. در نخستين كاربرد بنيادگرايي  در مورد جهان اسلام،تمامي اسلام گرايان را دربرگرفته و جريان اسلام گرايي در برابرجريان غربگرايي، «بنيادگرا» خوانده مي شود.

بازی تخته نرد

چنين كاربردي بازی تخته نرد از بنيادگرايي عمدتا در نگاه غربي به اسلام گرايان موجود نهفته است. تعارض عمده اين جريان با مدرنيسم غربي درمحوريت دادن به دين و آموزه هاي ديني است. بر اين اساس از نظرغرب هر جرياني كه از بازگشت دين به عرصه سياسي سخن بگويد، بنيادگرا محسوب آموزش بازی شرطی تخته نرد مي شود.

بازی تخته نرد با پول واقعی٬ بازی تخته نرد پولی٬ بهترین سایت تخته نرد شرطی

اطلاق بنيادگرايي بر جريان بازی تخته نرد پولی اسلامي معاصر بازتاب ذهنيت غربي است. شاخص هايي چون ايجاد محدوديت بر زنان، يا ادعاي دسترسي انحصاري به حقيقت و تلفيق دين و سياست به عنوان  بازی تخته نرد شاخص هاي آموزش بازی شرطی تخته نرد بنيادگرايي مطرح شده اند، كه همه آنها مخدوش هستند.

بازی تخته نرد آنلاین

معيار نخست  به عمل حكومت داري  بر مي گردد. محدوديت بر زنان در جوامع نوگرا نيز وجود داشته بازی تخته نرد آنلاین است. اما غرب چنين محدوديت هايي را نشانه تمدن وپيشرفت دانسته است و در نتيجه بحث از رويكردي جانبدارانه مطرح مي شود. غرب مدعي است كه مقررات و معيارهاي مطرح شده براي زن،بيانگر شاخص هاي زن آرماني بوده و هرگز محدوديت تلقي نمي شود.

درشاخص دوم، خود غرب مدعي است به حقيقت رسيده است و در نتيجه معيارهاي خويش را به بازی تخته نرد آنلاین ديگران بازی تخته نرد تحميل مي كند واز آنان مي خواهد به شيوه غربي زندگي كنند. نمود بارز آن را مي توان درنظريه هاي نوسازي مشاهده كرد.

معيارسوم سایت تخته نرد شرطی نيز صرفا معيار مدرنيسم غربي است كه بر اساس اصل سكولاريسم مدعي لزوم جدايي دين از بازی تخته نرد آنلاین سياست شده است.

بر اين اساس نمي توان بنيادگرايي بازی تخته نرد پولی را فارغ از ذهنيت غربي به كار برد و از اين رو بايد گفت  اطلاق بنيادگرايي بازی تخته نرد بر جريان هاي اسلامي معاصر واژه اي ايدئولوژيك و جانبدارانه است كه هدف بازی تخته نرد آنلاین عمده آن ارتجاعي معرفي كردن اسلام گرايي ونهضت هاي اسلامي است.

كاربرد ديگر بنيادگرايي، اطلاق آن بر جريان عقل گريز و متصلب اسلام گرايي مي باشد. مصداق بارز جريان بنيادگرايي در عصر حاضر همان جريان وهابيت است كه با الهام ازجريان حنبلي و آموزه هاي ابن تيميه در دو سده اخير در جهان اسلام ظهور كرده است و بسياري از جريانات سياسي – فكري جهان اسلام راتحت تاثير قرار داده است. در چنين اطلاقي بنيادگرايي با عقل گريزي و رد مطلق هر امر جديد و در نتيجه رد كل آموزه هاي دنياي مدرن شناسايي مي شود. ظهور مرموز جرياناتي مثل طالبان و القاعده در دودهه اخير كه توسط غرب به عنوان چهره كلي اسلام ارائه شده است،چنين چهره اي را از اسلام سياسي و اسلام گرايان برجسته كرده است.حتي مي توان گفت تحت تاثير چنين القائاتي است كه بازی تخته نرد آنلاین پولی شناخت غرب ازاسلام گرايان به رغم اطلاق آن بر تمامي جريانات اسلامي عمدتامعطوف به اين جريان مي باشد.

بازی تخته نرد آنلاین پولی

(راديكاليسم سایت تخته نرد شرطی اسلامي) نام ديگري است كه در مورد اسلام گرايي معاصر به كار رفته است. چنين نامگذاري نيز ضمن آنكه هنوز از ذهنيت غربي به طرفداران دخالت ارزش هاي ديني در عرصه سياسي نگاه مي كند و به همان مشكل مفهوم بنيادگرايي مبتلاست، به لحاظ ابهام در كاربرد وصفي واژه راديكاليسم در توصيف انديشه يا عمل سياسي نامناسب مي باشد.راديكاليسم بازی تخته نرد آنلاین پولی عمدتا صفتي است كه براي توصيف كنش سياسي به كارمي رود و در مواردي نيز به عنوان صفت انديشه و تفكر به كار رفته است.از اين جهت براي هر تفكري مي توان در عمل گرايش معتدل و راديكال را بر اساس چگونگي كنش سياسي طرفداران بازی تخته نرد پولی آن انديشه مطرح نمود.«اسلام سياسي» نيز گاهي به عنوان يك «بدعت نو» محسوب مي‌گردد. بسياري از گروههاي اسلامي به عنوان يك چالش پيچيده و جدي براي دولتهاي غربي محسوب مي‌گردند و در ضمن، تهديدكننده وضع موردنظرآمريكا در منطقه بازی تخته نرد آنلاین پولی خاورميانه و شمال آفريقا هستند. ارائه طرح جايگزيني يك نظام اسلامي به جاي نظام امپرياليسم غربي از ديگر منابع تهديد توسط اين گروهها به شمار مي‌رود.

دین اقلی بازی تخته نرد آنلاین پولی

اگر زندگی انسان را مشتمل بر دو بخش دنیا و آخرت بدانیم و این دو بخش كاملا مجزا و مستقل از یكدیگر لحاظ بازی تخته نرد آنلاین پولی شوند به گونه‏ای كه عملكرد انسان در امور مربوط به دنیا، هیچ‏گونه تاثیری در سرنوشت اخروی او نداشته باشد، در این صورت، بشر در امور اخروی و رابطه‏اش با خدا، بایستی از دین دستور بگیرد و در امور دنیوی و زندگی این جهان مجاز است آن‏گونه كه خود بازی تخته نرد آنلاین پولی می‏پسندد عمل كند. این همان دیدگاه سكولاریسم یا جدایی دین از عرصه‏های اجتماعی است و به دیدگاه «اقلی‏» معروف است. این تلقی، ناصواب و بر خلاف گوهر دین است. در واقع، اصطلاح دین اقلی سایت تخته نرد شرطی ، قلمرو دین را محدود به این جهان می‏كند و رابطه‏ای بین دنیا و آخرت لحاظ نمی‏كند.

دین اكثری

بشر در تمام شؤون زندگی فردی و اجتماعی خود، از كیفیت غذاخوردن، لباس پوشیدن، خانه‏سازی و معماری، نشستن و برخاستن، راه رفتن و خوابیدن و … تا تشكیل حكومت، تعیین وظیفه تك تك دولتمردان و چگونگی كشورداری و نیز بیان مطالب گوناگون علمی، باید از دین دستورالعمل دریافت بازی تخته نرد پولی كند. چنین نگرشی به دین كه انسان را موظف به برآورده كردن همه نیازهای خود می‏كند، نگاه «اكثری‏» به دین دارد. این تلقی از دین نیزکه به صورت متصلّب است، كاملا ناصواب و به دور از حقیقت است. در واقع در این تلقی، گستره فعالیت دین در زندگی انسان مقید به هیچ قید و یا محدود به هیچ حدی نیست و شامل همه نیازهای انسان می‏شود كه باید دین، آن را برآورده سازد.

سایت تخته نرد آنلاین,بازی شرط بندی تخته نرد,تخته نرد پولی,تخته نرد پولی

بازی تخته نرد پولی

دیدگاه اولی تفریط و دیدگاه دوم افراط است. افراط و تفریط در هر امری ناصواب است. پاسخ صحیح در این زمینه این است كه زندگی اخروی انسان، دقیقا محصول و نتیجه رفتار و اعمال دنیوی اوست بازی تخته نرد پولی . انسان حقیقتی پویا و در حال شدن است كه ساختار وجودی و شیوه زندگی آن جهان‏اش را با خود و با اعمال و رفتار خویش رقم می‏زند و در مقام گزینش شیوه‏های رفتار، باید احكام الزامی دین را رعایت كند.

دیدگاه ناب اسلامی، نه دیدگاه افراطی (اكثری متصلّب) و نه نگرش تفریطی «اقلی‏» را می‏پذیرد. در واقع، دین نه انسان را رها نموده و هیچ ارتباطی بین دنیا و آخرت وی ملحوظ نكرده و نه همه بازی تخته نرد پولی نیازهای ریز و درشت زندگی دنیوی او را تامین كرده است. سایت تخته نرد شرطی بلكه آنچه در بازی تخته نرد پولی ارتباط با سعادت دنیوی و اخروی اوست در دین ملحوظ شده است.

کثرت گرایی بازی تخته نرد پولی یا پلورالیسم

پلورالیسم به معنای آیین کثرت یا کثرت گرایی است که در حوزه های مختلف فلسفه دین ، فلسفه هایی از اخلاق ، حقوق و سیاست ، کاربردهای متفاوتی دارد که حد مشترک همه آنها ، به رسمیت شناختن کثرت بازی تخته نرد پولی در برابر وحدت است.پلورالیسم دینی یعنی اینکه حقیقت و رستگاری در دین ویژه ای نبوده ، همه ادیان بهره ای از حقیقت مطلق و غایت قصوی دارند ، در نتیجه پیروی از برنامه های هر یک از آنها می تواند مایه نجات و رستگاری انسان باشد. بر این اساس نزاع حق و باطل از میان ادیان رخت بر می بندد .پلورالیزم دینی در جهان مسیحی  بازی تخته نرد پولی، در دهه های اخیر، توسط جان هیک ( متولد1922م) طرح و یا ترویج شده است .

درست است که حقیقت غایی و مبدأ هستی یکی بیش نیست ، ولی آنچه در بحث تعدد و تنوع ادیان مطرح می شود مربوط به شناخت و شهودها و تصور و تصدیق هایی است که نسبت به آن حقیقت بازی تخته نرد پولی غایی تحقق می پذیرد. این جاست که تعدد و تکثر رخ نموده پای صدق و کذب و حق و باطل به میان می آید. و این در جایی است که موضوع  سایت تخته نرد شرطی و جهت مورد بحث یک چیز باشد، مثلا یکی به یگانگی و بساطت ذات و صفات خداوند معتقد است ، و دیگری به تعدد اله یا ترکب ذات و صفات خدا عقیده دارد ، یکی توحید را می پذیرد و دیگری تثلیث را ، یکی تجسد خداوند را از مبادی و ارکان ایمان می شمارد، و دیگری آن را نشانه شرک و کفر می داند، یکی به وحدت شخصی ذات خداوند معتقد است، و دیگری آن خدای متشخص را نپذیرفته ، حقیقت غایی را نامتشخص و حال در جهان هستی می انگارد.

نشریه معرفت ، شماره 23، ص 71   و علی ربانی گلپایگانی، تحلیل و نقد پلورالیسم دینی

تساهل وتسامح

تساهل وتسامح که درفارسی با کلماتی همانند مدارا ،کنار آمدن ، سهل گیری ، روا داری و… معادل است دراصطلاح عبارت است از:

« سیاستمداری صبورانه درحضور چیزی که مکروه است وآن را ناصواب می شماریم »  بنابراین حق دخالت دراعمال فردی اعم از سیاسی ، اخلاقی وعقاید را نداریم وبایستی با مخالفان با مدارا برخورد کنیم .

مبانی تساهل وتسامح یا معرفت شناختی ( نسبیت حقیقت ) هستی شناختی وانسان گرایی وفرد گرایی است که درسه حوزه دین ، اخلاق وسیاست طرح می شود.

سید احمد میری ، تساهل آری یانه ، ص266 ، نشر موسسه فرهنگی اندیشه معاصر

فصل اول- تاریخچه،جایگاه ودسته بندی احزاب

بهترین سایت تخته نرد شرطی

در ايـران ، اوّليـن فـعـّاليـت هـاى سـيـاسـى بـه مـفـهـوم جـديـد، قـبـل از مـشـروطـه وكـمـى بـعـد از آغـاز بهترین سایت تخته نرد شرطی عـصـرِ نوين در غرب ، آغاز شد كه اغلب نيز، متأثر از فراماسونرى ، يعنى همان تشكيلات سرّىِ جاده صاف كن استعمار سایت تخته نرد شرطی انگلیس  بوده است  و فراموش خانه و مجمع آدميتِ ميرزا ملكم خان ، از معروف ترين آن به شمار مى رود.

در آستانه انقلاب مشروطه نيز گـروه هـاى سـيـاسـى ديـگـرى پـديـد آمـد، (مـانـنـد انـجـمـن مـخـفى و يا انجمن ملى ) كه از سوسياليسم روسيه نشأت مى گرفت.

با اين وصف ، هـيـچ گـاه در ايـران قـبـل و بـعـد از مـشـروطـه ، حـزب سـيـاسـى بـه مـعـنـاى واقـعـى آن شـكـل نـگرفته است ، بلكه عمده فعاليت هاى سياسى در چهارچوب جريان هاى فكرى ـ سياسى خاص بروز كرده اند که عمدتا شامل احزاب كمونيستى ، ناسيوناليستى ، اسلامى ، دولتى، التقاطى مى شود.  ( جريان شناسى-پژوهشکده تحقیقات اسلامی،1379)

جایگاه احزاب در جمهوري اسلامي ايران

درنظام جمهوري اسلامي ايران با عنايت به دو بعد جمهوريت و اسلاميت آن، احزاب آزاد و مجاز به فعاليت مي باشند، بهترین سایت تخته نرد شرطی منوط به اينكه قوانين مصرح و موازين اسلامي را رعايت نمايند. آزادي در هر جامعه و هر نظامي داراي محدوديت هايي مي باشد، حتي در دموكرات ترين كشورها باز هم براي آزادي، حدود و چارچوبي قايل هستند. به نظر مي رسد چنانچه موازين اسلامي در جامعه بطور كامل جامه عمل بپوشد،نظام اسلامي مي تواند يكي از بهترين نمونه هاي مردم سالاری و دموكراسي باشد.

استاد سایت تخته نرد شرطی شهيدمطهري در بهترین سایت تخته نرد شرطی اين مورد چنين مي گويد:

«همان طوري كه رهبر و امام ما مكرر گفته اند در حكومت اسلامي احزاب آزادند، هر حزبي اگر عقيده خودشان را صريحاً مي گويند و با منطق خود به جنگ منطق ما مي آيند، آنها را مي پذيريم، اما اگر بخواهند در زير لواي اسلام، افكار و عقايد خودشان را بگويند، ما حق داريم كه از اسلام خودمان دفاع كنيم و بگوييم اسلام چنين چيزي نمي گويد، حق داريم بگوييم، به نام بهترین سایت تخته نرد شرطی اسلام اين كار را نكنيد.»   (مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: صدرا، ،۱۳۶۹ ص۱۷)

احزاب از منظر قانون اساسي ج.ا.ا

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد متعدد و در فصل سوم كه مربوط به حقوق ملت مي باشد، به آزادي مردم و افراد توجه دارد.

بند۶ اصل دوم: جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا.

بند۶ اصل سوم: محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.

بند۷ اصل سوم: v تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي درحدود قانون.

اصل9 به صراحت تأكيد برآزادي دارد و عنوان مي دارد كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.

اصل 12 قانون بهترین سایت تخته نرد شرطی اساسي حتي به اقليتهاي ديني، آزادي براساس فقه خودشان اعطا مي كند.

اصل 23: منع تفتيش عقايد

اصل 24: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.

اصل 26: احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.

اصل 27: تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام بهترین سایت تخته نرد شرطی نباشد، آزاد است.

پيامدهاي پذيرش نظام حزبي

پذيرش نظام حزبي پيامدهايي نيز به دنبال دارد: تحمل عقايد مخالف، تحمل انتقاد نسبت به سياستهاي موجود، حذف محدوديتهاي بي مورد، تلاش در جهت رقابت سالم سياسي، احترام به مواضع افراد و گروههاي رقيب، ايجاد زمينه مناسب جهت رشد آزادي هاي مشروع و قانوني ازجمله اين پيامدها مي باشد.

ويژگيهاى عمومى احزاب سياسى ايران

با مرورى بر تاريخچه يك قرن از پيدايش نخستين دسته‏ها و احزاب سياسى در ايران، چند موضوع، جلب توجه مى‏كند:

سایت تخته نرد پولی

1.تازمان پیروزی انقلاب سایت تخته نرد پولی اسلامی در دوره‏هاى پى‏درپى همواره بين اقتدار و تحكيم دولت، با آزادى و فعاليت احزاب سياسى رابطه‏اى معكوس وجود داشته است.

2.. بسيارى از اين دسته‏ها و احزاب سایت تخته نرد شرطی سياسى معمولا به دور يك شخصيت‏سياسى به وجود مى‏آمدند و فعاليت، مواضع، حيات و ممات آنها نيز قائم به آن شخصيت‏بود.

  1. احزاب و گروهها، خاستگاه و پايگاه شهرى داشتند و پايگاه اصلى آنها را اقشار محدود روشنفكر و تحصيلكردگان پايتخت‏نشين سایت تخته نرد شرطی و چند شهر بزرگ ديگر تشكيل مى‏دادند. هيچيك از اين احزاب نتوانستند يا نخواستند در ميان اقشار و طبقات پايين‏شهرى و يا در ميان گسترده‏ترين اقشار  سایت تخته نرد پولی و طبقات اجتماعى ايران، يعنى روستایيان و دهقانان، پايگاهى كسب كنند. البته معدودى از احزاب و دسته‏هاى سياسى بعد از انقلاب تا حدودى از اين قاعده مستثنا هستند.
  2. اكثريت قريب به اتفاق اين احزاب و گروهها فاقد انسجام و يكپارچگى درونى بودند و انشعابهاى مكرر بهترین سایت تخته نرد شرطی از جمله خصايص آنها بوده است; طورى كه مى‏توان گفت ‏بسيارى از احزاب و گروهها ، در واقع محصول اين انشعابها و انشقاقها بودند.
  3. رابطه احزاب و گروههاى سياسى با يكديگر عمدتا خصمانه و حذفى بود. آنها بخش اعظم وقت و نيروى خود را صرف انواع مجادلات و منازعات لفظى و فيزيكى با يكديگر مى‏كردند. حتى مى‏توان گفت فلسفه وجودى و علت پيدايش بسيارى از اين احزاب و گروهها، ضديت‏با ديگر احزاب و گروهها و تلاش براى بدنام كردن و از صحنه به در كردن آنها بود. به ندرت تعدادى از اين احزاب  سایت تخته نرد پولی و گروههاى بى‏شمار درصدد ائتلاف و پيگيرى اهداف و خواسته‏هاى مشترك خود حتى به طور موقتى برمى‏آمدند. معدود ائتلافهايى هم كه به وجود آمدند، نظير آنچه در جريان جنبش ملى نفت و ادوار بعدى تحت عنوان جبهه ملى ، یا بین گروه های دوم خردادی درسال 76 به بعد به وجود آمد بسيار شكننده بودند.
  4. رابطه احزاب سياسى و دولت نيز در اكثر موارد، رابطه‏اى تخاصمى و حذفى بود. از يكسو، دولت و گروههاى حاكم با احزاب موجود و سایت تخته نرد شرطی حتى با ايده تحزب، سر ناسازگارى و دشمنى داشتند و از سوى ديگر، احزاب و گروههاى سياسى نيز بخش اعظم مساعى خود را صرف رويارويى و مقابله سایت تخته نرد پولی خصمانه با دولت و گروههاى حاكم مى‏كردند.

به عبارت ديگر، قدرت سياسى غالبا به صورت حذفى، و نه رقابتى، مورد منازعه دولت‏حاكم از يك سو و احزاب سياسى از سوى سایت تخته نرد شرطی ديگر، قرار داشت.

 

دسته بندی احزاب وجریان های سیاسی ایران:

یکی از شاخصه های مهم سایت تخته نرد پولی دردسته بندی احزاب وجریان های سیاسی درایران، نوع نگرش به دین و مذهب است.

 

تقسیم احزاب وجریان های سیاسی ایران       

سایت تخته نرد شرطی     

 

دین ومذهب تنها  سایت تخته نرد پولی جهت ها و اهداف کلی زندگی را تعیین می کند و درتعیین راهکارها و نحوه رسیدن به اهداف هیچ نقشی سایت تخته نرد شرطی ندارد، بلکه این امور را به عقل و تجربه بشر                                                                                                                                                                                 واگذار کرده ونباید دراداره جامعه سایت تخته نرد پولی وسیاست دخالتی داشته باشد .
نگاه حداقلی بین:سایت تخته نرد پولی

نگاه حداکثری: دین دراداره جامعه و حکومت توانا یی دارد و درهمه ابعاد فردی و اجتماعی ضمن ارائه  اهداف و جهت گیریهای کلی ، جزئیات وراهکارها ونحوه رسیدن به اهداف رانیز بیان کرده است .

نگاه حداقلی: سایت تخته نرد پولی  دین ومذهب تنها جهت ها و اهداف کلی زندگی را تعیین می کند و درتعیین راهکارها و نحوه رسیدن به اهداف هیچ نقشی ندارد، بلکه این امور را به عقل و تجربه بشر  واگذار کرده ونباید دراداره جامعه وسیاست دخالتی داشته باشد .

احزاب وگروه های سایت تخته نرد شرطی معتقد به نگاه حداکثری به دین(به طورنسبی):

  • حزب جمهوری اسلامی (58 تا 66)
  • جامعه روحانیت مبارز تهران
  • جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  • سازمان مجاهدین  سایت تخته نرد شرطی انقلاب اسلامی (تاسال 64)
  • اصول گرایان